Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu lub jego bieżącą obsługą. Ubezpieczeniem objęte jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, śmierci kierującego pojazdem lub pasażerów. Ubezpieczenie to działa również, gdy wsiadasz i wysiadasz z pojazdu.

Wsiadając do samochodu chcesz mieć pewność, że Ty i Twoi bliscy w razie wypadku komunikacyjnego, otrzymacie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie w przypadku śmierci?Wykup ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w następstwie, którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za szkody związane z ruchem pojazdu uważa się również, szkody powstałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.Ubezpieczenie NNW należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Polisę zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia (najczęściej łącznie z OC lub AC). Ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu o łącznej liczbie ilości miejsc w pojeździe zgodnie z dowodem rejestracyjnym.Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Sumę ubezpieczenia określa się na każdą z osób ubezpieczonych w takiej samej wysokośc