Ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie OC
Jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego?
OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Nie chcesz sam pokrywać strat materialnych oraz ewentualnych kosztów związanych z utratą zdrowia, kalectwem czy śmiercią osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych?Aby tego uniknąć wykup ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zostało wprowadzone na mocy „Ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” opublikowanej w Dz.U. nr 124 poz. 1152, z późniejszymi zmianami. Zapisy ustawy mają za zadanie dostosowanie polskich przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Każdy, kto jest posiadaczem pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z ustawą, za pojazdy mechaniczne uważa się:

 • Pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z wyjątkiem:

 • pojazdów zarejestrowanych na stałe a należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni
 • pojazdów zarejestrowanych czasowo, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni
 • pojazdów zarejestrowanych za granicą, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni
 • pojazdów wolnobieżnych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 3 miesiące
 • pojazdów historycznych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni

Minimalne sumy gwarancyjne zgodnie z ustawą wynoszą:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód na mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Holandii,  Irlandii, Islandii, na Litwie, w Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Włoszech. Ponadto bez Zielonej Karty można się poruszać po Wyspach Normandzkich, wyspie Man i Gibraltarze, w Liechtensteinie, na Wyspach Owczych, w Monako i San Marino.

Przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych należy pamiętać, że w przypadku zmiany ubezpieczyciela jest obowiązek pisemnego wypowiedzenia aktualnej polisy, nie później jednak niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta. Wypowiedzenie umowy dotyczy również nabywcy pojazdu. W przypadku nie złożenia lub nieterminowego złożenia wypowiedzenia zgodnie z ustawą uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, wówczas posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zapłaty składki za kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomimo braku złożenia wypowiedzenia polisa nie przedłuża się, jeżeli nie została w całości opłacona składka za mijający okres 12 miesięcy.

Przykłady szkód: Szkody w mieniu:

 • koszt naprawy uszkodzonego samochodu
 • skutki uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia innego niż samochód (np. budynek, ogrodzenie)

Szkody na osobie:

 • pokrycie kosztów leczenia osób poszkodowanych
 • wypłata renty dla poszkodowanych
 • odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Chcesz zakupić tanie ubezpieczenie OC? zadzwoń do Nas